Legislativa k ochraně ovzduší

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – účinnost od 1. 9. 2012 (výjimky dané v přechodných ustanoveních), ve znění zákona č. 64/2014, č. 87/2014  Sb., č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017Sb., č. 172/2018 Sb., č. 403/2020 Sb. a č. 261/2021 Sb.

 • Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv, používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší - účinnost od 1. října 2012. Novela č. 154/2014 Sb.
 • Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích – účinnost od 15.10.2012, novela č. 83/2017 Sb. a č. 68/2020 Sb. 
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší – účinnost od 1.12.2012, ve znění novely č. 155/2014 Sb., č.171/2016 Sb., č. 452/2017 Sb., č. 190/2018 Sb. a č. 216/2019 Sb.
 • Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot - účinnost od 1.9.2018. Novela č. 492/2020 Sb.
 • Nařízení vlády č. 280/2020 Sb., o stanovení pravidel o zřazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách - účinnost od 1.7.2020.

 

 

Legislativa k ochraně ozonové vrstvy Země a ochrana klimatického systému Země

 

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách poškozujících ozónovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech – účinnost od 1.9.2012, novela č. 89/2017 Sb. a 183/2017 Sb.

 • Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů – účinnost od 1.9.2012, ve znění novely č. 472/2017 Sb.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu - účinnost od 1.1.2010
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 - účinnost od 1.1.2015.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech - účinnost od  25.11.2014.

 

 

Legislativa k Integrované prevenci (IPPC a IRZ)

 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb., č. 695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 85/2012 Sb.,  č. 69/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 183/2017 Sb,  225/2017 Sb., č. 541/2020 Sb. a č. 261/2021 Sb.

 • Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Zákon č. 25/2008 Sb., zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 77/2011 Sb., č. 201/2012 Sb., č. 169/2013 Sb., 255/2016 Sb., 183/2017 Sb., 541/2020 Sb. a č. 261/2021 Sb.

 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. a č. 326/2020 Sb. 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosu znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

 

 

Legislativa k obchodování s emisemi CO2 a související legislativa

 

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 257/2014 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 1/2020 Sb. a č. 261/2021 Sb.

 • Vyhláška č. 192/2013 Sb., o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.  
 • Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen.
 • Nařízení komise (EU) č. 600/2012, o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/87/ES.
 • Nařízení komise (EU) č. 601/2012, ze dne 21.6.2012, o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/87/ES.
 • Prováděcí nařízení komise (EU) č. 2018/2066, o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně nařízení Komise (EU) č. 601/2012.
 • Prováděcí nařízení komise (EU) č. 2018/2067, o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

 

 

Legislativa k posuzování vlivů na ŽP

 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006, č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 39/2015 Sb., 268/2015 Sb., č. 256/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č.  225/2017 Sb., č. 326/2017 Sb. a č. 261/2021 Sb.

 • Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při jejich udělování a odnímání osvědčení.
 • Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů.
 • Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
 
 
 

 

Legislativa se vztahem k ochraně ovzduší

 

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 209/2006 Sb, o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla, ze dne 5.5.2006, platnost od 1.7.2006.

Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů nekterých nesilničních mobilních strojů.

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Věstníky, metodické pokyny a stanoviska MŽP

 

Věstníky MŽP naleznete na:     https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp

Metodické pokyny naleznete na:   https://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny

Stanoviska MŽP naleznete na:     https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi

Fluorované skleníkové plyny: https://www.mzp.cz/cz/fluorovane_sklenikove_plyny