Nabídka služeb

Místní šetření na zdroji znečišťování ovzduší

  Místní šetření na zdroji znečišťování ovzduší obnáší komplexní prohlídku provozovny, při které jsou identifikovány veškeré jednotlivé zdroje produkující látky znečišťující ovzduší. Jedná se o zařízení, ale i o činnosti, při kterých vznikají nebo mohou vznikat emise....

Schéma zdrojů znečišťování ovzduší

  Druhým krokem po identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší je jejich správné zařazení mezi vyjmenované (dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.) nebo nevyjmenované zdroje. Toto se provádí na základě podrobného posouzení typu provozovaných technologií, dle spotřeb chemických látek s...

Identifikace produkovaných emisí

  Po zjištění všech zdrojů znečišťování ovzduší a jejich zařazení následuje identifikace produkovaných emisí. U každého jednotlivého zdroje jsou určeny druhy emitovaných škodlivých látek. Dále je určen způsob zjišťování množství těchto emisí k posouzení a vyhodnocení úrovně...

Povolení k provozu

  Dle § 17 zákona č. 201/2012 Sb. je provozovatel stacionárního zdroje mimo jiné povinen provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu. Z tohoto důvodu je potřeba zrevidovat všechny stávající právní akty vydané orgány ochrany ovzduší a posoudit jejich...

Provozní evidence

  Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá další povinnost provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. a to (dle § 17) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho...

Provozní řád

  Povinnost vypracování provozního řádu je taktéž dána zákonem č. 201/2012 Sb. a to u vybraných zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 tohoto zákona. Provozní řád obsahuje soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně...

SPE a poplatkové hlášení

  Nová legislativa přinesla značné změny ohledně poplatkových hlášení za znečišťování ovzduší. Proto je třeba provést důkladnou revizi zdrojů ve vztahu k ohlašování souhrnné provozní evidence i k poplatku za znečišťování a ohlášení provést v souladu s platnou legislativou. Dle § 15...

Bilance organických rozpouštědel

  Bilance organických rozpouštědel je způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem. Provádím ji u stacionárních zdrojů uvedených v části II přílohy 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. podle náležitostí uvedených v témže právním předpisu. Jedná se o bilanci technologického procesu jako rozdílu...

Agenda regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

  Agenda látek, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů je prováděna podle samostatného zákona č. 73/2012 Sb. a jeho vyhlášky č. 275/2012 Sb., o předcházení emisí těchto látek. Seznam fluorovaných skleníkových plynů je uveden v nařízení Evropského...

Kalendář povinností

  Po seznámení se s vaší provozovnou a provedení základních výše uvedených prací vám bude vyhotoven kalendář povinností provozovatele zdroje znečišťování ovzduší. Zde budou vyjmenovány všechny konkrétní povinnosti, které se z hlediska  ochrany ovzduší na vás...

Školení zaměstnanců

  Další službou je v neposlední řadě seznámení zaměstnanců firmy s vybranými povinnostmi formou školení. Zde jsou vedoucí pracovníci i ostatní odpovědní zaměstnanci  obeznámeni s konkrétními povinnostmi v oblasti ochrany ovzduší vyplývajícími ze skladby vaší provozovny a vašich...

Účast při auditech, kontrolách státní správy a jednáních

  Minulá léta prokázala dobrou zkušenost s účastí externího ekologa při auditech, kontrolách a jednáních, proto se tato služba stala velice žádanou. Kontrolní orgány i auditoři jsou dobře obeznámeni s rozsahem povinností vyplývajících ze současné legislativy o ochraně ovzduší,...

Ostatní služby

   Vzhledem k dlouhodobému působení v oblasti ochrany životního prostředí vám mohu nabídnout poradenství a spolupráci při plnění povinností vyplývajících z dalších zákonů: Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování...

Vedení Registru právních norem

Nabízím vedení a zasílání Registru právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí spolu s měsíčními podrobnými informacemi o konkrétních změnách.Při objednání služby Vám bude v měsíčních intervalech zasílán:1)     Registr právních...