SPE a poplatkové hlášení

SPE a poplatkové hlášení

 

Nová legislativa přinesla značné změny ohledně poplatkových hlášení za znečišťování ovzduší. Proto je třeba provést důkladnou revizi zdrojů ve vztahu k ohlašování souhrnné provozní evidence i k poplatku za znečišťování a ohlášení provést v souladu s platnou legislativou. Dle § 15 zákona č. 201/2012 Sb., je poplatník povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat příslušnému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle jiného (pozn. prováděcího) právního předpisu.

Tato problematika je poměrně složitá a vyžaduje jak podrobnou znalost dosavadních, tak i nových právních předpisů. Důležité je i průběžné sledování metodických pokynů MŽP vydávaných k tomuto tématu. Z těchto důvodů vám i v této oblasti ochrany ovzduší nabízím svoje služby.

 

Další služby