Bilance organických rozpouštědel

Bilance organických rozpouštědel

 

Bilance organických rozpouštědel je způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem. Provádím ji u stacionárních zdrojů uvedených v části II přílohy 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. podle náležitostí uvedených v témže právním předpisu.

Jedná se o bilanci technologického procesu jako rozdílu mezi hmotností znečišťující látky do procesu vstupující a hmotností znečišťující látky z procesu vystupující jinými cestami než emisí do vnějšího ovzduší. Tuto hmotnostní bilanci je nutno provádět 1 x ročně, vždy za uplynulý kalendářní rok v rámci výpočtu emisí pro poplatkové hlášení. Výpočtem provozovatel zdroje emitujícího VOC dokazuje plnění daného specifického emisního limitu. Na roční hmotnostní bilanci organických sloučenin se nyní již nevztahuje povinnost odesílání na příslušné orgány státní správy, ale vyplněný bilanční list  provozovatelé uloží do své provozní evidence a na požádání jej poskytují příslušným orgánům ochrany ovzduší současně se všemi podklady potřebnými pro ověření správnosti vstupních dat použitých pro výpočty.

 

Další služby