Provozní evidence

Provozní evidence

 

Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá další povinnost provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. a to (dle § 17) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje. Tento soubor slouží mimo jiné jako podklad pro každoroční vyhotovení souhrnné provozní evidence a na vyžádání je předkládán kontrolám státní správy.

Provozní evidenci vyhotovuji dle náležitostí uvedených v příloze zákona o ochraně ovzduší. Dále nabízím v rámci svých služeb pravidelnou aktualizaci tohoto souboru při změnách (firemních, legislativních, apod.) a dohled nad řádným vedením všech předepsaných údajů a vyplývajících povinností.

 

Další služby