Povolení k provozu

Povolení k provozu

 

Dle § 17 zákona č. 201/2012 Sb. je provozovatel stacionárního zdroje mimo jiné povinen provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu. Z tohoto důvodu je potřeba zrevidovat všechny stávající právní akty vydané orgány ochrany ovzduší a posoudit jejich platnost dle nové legislativy. § 13 zákona vyjmenovává konkrétní případy, ve kterých stávající povolení zanikají, a proto je nutné provést nápravu.

U nových zdrojů znečišťování ovzduší je o stanoviska a povolení také nutno žádat v souladu s novou legislativou, tj. dodržet obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu, dle konkrétní povinnosti k žádosti přiložit odborný posudek, rozptylovou studii, provozní řád a popřípadě navrhnout kompenzační opatření. Žádost se odesílá na příslušný orgán státní správy.

Posouzení stávajících povolení a právních aktů i kompletní povolovací agendu nabízím zajistit v rámci svých služeb.

 

Pozn.: V některých případech je důležité ověřit, zda povolovaná technologie nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), zkráceně nazýván zákonem o IPPC.

 

Další služby