Identifikace produkovaných emisí

Identifikace produkovaných emisí

 

Po zjištění všech zdrojů znečišťování ovzduší a jejich zařazení následuje identifikace produkovaných emisí. U každého jednotlivého zdroje jsou určeny druhy emitovaných škodlivých látek. Dále je určen způsob zjišťování množství těchto emisí k posouzení a vyhodnocení úrovně znečišťování (dle potřeby i k znečištění) ovzduší. Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje dle zákona č. 201/2012 Sb. úroveň znečišťování měřením. V případě, kdy nelze, s ohledem na dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, nebo v případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší těkavé organické látky uvedených v prováděcím právním předpisu, rozhodne krajský úřad na žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se na místo měření použije výpočet.

Na základě tohoto posouzení je vypracováno přehledné schéma měření, ze kterého je patrné, jaké emisní limity jsou na konkrétních zdrojích potřeba dodržovat, je zde uveden způsob a četnost zjišťování jednotlivých znečišťujících látek. 

V rámci svých služeb nabízím komplexní zajištění povinností týkajících se problematiky zjišťování emisí. Jedná se především o dodržení termínů měření emisí, včasné zajištění a objednání měření autorizovanou měřící skupinou, oznámení měření na ČIŽP v termínu stanoveném legislativou, dále o  kontrolu protokolů měření, dle naměřených výsledků  o posouzení plnění předepsaných emisních limitů a včasné odeslání protokolů na příslušné orgány státní správy.

 

Další služby