Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

09.09.2019 16:28


V měsíci srpnu vyšla vyhláška č. 216/2019 Sb., kterou se mění   vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování  a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Datum účinnosti: 1. 9. 2019 a 1. 1. 2020.


Tato vyhláška přináší následující změny:

1) Jsou doplněny údaje k náležitostem kontinuálního měření (procentuální podíl rtuti) a vyhodnocení měření.

2) Upravuje některé názvy zdrojů v příloze č. 8 vyhlášky 415/2012 Sb. (administrativní úpravy).

3) Upravují se náležitosti Souhrnné provozní evidence o údaje čísla provozovny IRZ, čísla PID při povolení IPPC a některé náležitosti při spalování odpadů.

4) Upravuje náležitosti provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění:    a) stanovením referenčního finančního limitu pro provedení kontroly

                   b) stanovením údajů pro ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností odborně způsobilou osobou. Hlášení se provádí do 60 dnů od vystavení dokladů o provedení kontroly (v příloze č. 18 - doklad o kontrole a formulář ohlášení).