Novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

19.11.2016 08:46

Dne 14. listopadu 2016 vyšla v pořadí již čtvrtá novela zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela se dotýká těchto oblastí:


 • postupu při klasifikaci zdrojů (upřesněn text sčítání jmenovitých tepelných příkonů)

 • stanovování emisních limitů v povolení pro látky obtěžující zápachem (bude stanoveno vyhláškou)

 • ověřování  výsledků kontinuálního měření (splněno provedením kalibrace dle norem)

 • provozu  spalovacích záložních zdrojů (nově 500 hodin ročně, vyjádřeno jako  klouzavý průměr za období tří kalendářních let)

 • vyhlášení  smogových situací (upřesnění dotčených institucí)

 • vydání rozhodnutí MŽP o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího technologii, která doposud nebyla na území České republiky provozována

 • vydání stanoviska KÚ ke stavbě a změně se mění na stanovisko provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší)


 • závazných podmínek uvedených v povolení provozu stacionárního zdroje (nově podmínka pro zkušební provoz podle stavebního zákona; nejdéle na 6 měsíců odzahájení zkušebního provozu lze podmínky pro zkušební provoz stanovit odlišně od podmínek provozu stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem)


 • nízkoemisních zón a plaket opravňujících ke vjezdu do této zóny

 • povinností  osob uvádějící na trh v České republice paliva a spalovací stacionární  zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším

 • povinností  provozovatelů spalovacích zdrojů umístěných v rodinném domě (možnost  kontrol při podezření z porušení zákona)

 • archivace   provozní evidence (změna uchování údajů provozní evidence ze 3 na 6 let)

 • upřesnění  povinností provozovatelů vyjmenovaných zdrojů při technické závadě na  zdroji s následkem nedodržení podmínek pro provoz stacionárního zdroje  stanovené tímto zákonem (odstavení z provozu při neodstranění závady  do 24 hodin, oznámení poruchy do 48 hodin na KÚ a ČIŽP)

 • upřesnění  povinností osob nakládajících s vybranými výrobky pro opravy nátěru  silničních vozidel, barvami a laky

 • upravení  povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok a v průběhu  kalendářního roku

 • upravení  povinností snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

 • upřesnění naplnění podstaty správních deliktů (např. nesplnění povinnosti postupu při technické závadě na zdroji s následkem nedodržení podmínek pro provoz)

 • podmínek udělování autorizací a zřízení informačního systému autorizovaných osob ministerstvem

 • vydávání povolení a závazných stanovisek při vydání integrovaného povolení (nově se nevydává ani závazné stanovisko ORP nevyjmenovaným zdrojům)

 • mění  imisní limity pro troposférický ozón

 • mění  klasifikaci některých vyjmenovaných zdrojů, přílohu č. 2 zákona o ochraně ovzduší (např. zdrojů spalování paliv dosud nevyjmenovaný jinde, obrábění kovů a plastů, výroba, zpracování a řezání syntetických polymerů)

 • mění podmínky vzniku a ukončení smogových situací

 • Novela je platná od 1. ledna 2017 (s dvěma výjimkami). Přechodná ustanovení k těmto změnám jsou:

  1. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


  2. Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož povolení k provozu nesplňuje požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o změnu povolení provozu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


  3. Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kterému vznikla povinnost mít povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o povolení provozu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


  4. Povolení provozu podle § 11 odst. 2písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na provozovatele stacionárního zdroje povinnost mít povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


  5. Nízkoemisní zóny stanovené podle dosavadních právních předpisů se považují za nízkoemisní zóny stanovené podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě změny nebo zrušení nízkoemisní zóny stanovené podle dosavadních právních předpisů je nutné nízkoemisní zónu nově stanovit postupem podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.