Změny legislativy za rok 2014

18.12.2014 15:21

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, byl v průběhu roku 2014 novelizován dvěma zákony:

1) zákonem č. 64/2014 Sb.

 • § 28,29 (postupy kontrolních orgánů)

2) zákonem č. 87/2014 Sb.

 •  § 11 a § 12 (Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší),
 • § 15 (Poplatek za znečišťování) - zvýšení poplatkové hranice pro podání přiznání z 5000,- na 50000,- Kč,
 • §17 (Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje) - stanovení termínu odesílání SPE za předchozí kalendářní rok do 31.3.
 • § 20 (Povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot)
 • § 37 a § 39 (Přechodné režimy pro spalovací stacionární zdroje)
 • § 41 (Přechodná ustanovení)
 • Přílohu č. 4, část B - doplněn bod 2 o kontinuálním měření
 • Přílohu č. 10, část II., tab. 2 - změna požadavků na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva do tep. příkonu 300 kW.

 

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, byla novelizována vyhláškou č. 155/2014 Sb. (účinnost 1.8.2014).

 • § 2 (definice plynového oleje a těžkého topného oleje)
 • § 28 (zrušení odstavce 7 o posouzení kontinualního měření)
 • v příloze č. 4 části I bodě 2.1 se mění tabulka emisních limitů pro zdroje tepelně zpracující odpad)
 • v příloze č. 8 části II bodě 4.1.3 se mění označení emisního limitu pro technologie výroby cementu)

 

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, byl novelizován zákonem č. 257/2014 Sb.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 nabylo účinnosti od 1.1.2015.